Sản phẩm silô đường kính 04m cao 25 m

Trả hàng Silo cho khách, cảm ơn sự tin tưởng của khách khi giao sản phẩm cho bên em ạ….